Privacy

Aanpassingen in het privacybeleid

Als u gebruik gaat maken van onze diensten en faciliteiten of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang. Wij respecteren uw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb), alsmede de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige wet- en/of regelgeving gericht op de bescherming van persoonsgegevens.

Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende organisatorische en technische maatregelen die waarborgen dat persoonsgegevens passend worden beveiligd en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Doeleinden van de gegevensverwerkingen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om

 • Gedegen begeleiding te bieden. Hiervoor hebben wij informatie nodig.
 • Te voldoen aan de eisen van het declaratie-proces.

Welke gegevens worden verwerkt

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummers)
 • Nummer identiteitsbewijs en geldigheidsdatum
 • BSN
 • Gegevens die betrekking hebben op de hulpvraag van de deelnemers

Wij streven er naar uitsluitend de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel te verwerken. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Zorgboerderij de 2 Linden verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een intakegesprek heeft gehad. De informatie wordt in ONS overgezet.

Rechten

Wij streven ernaar uw rechten te respecteren en zoveel als redelijkerwijs mogelijk de verzoeken tot uitoefening van die rechten te honoreren. Onder rechten worden verstaan: het recht op informatie, op inzage, op rectificatie, op beperking van de verwerking, op overdracht van uw gegevens en recht van bezwaar.

Wilt u inzage/ kopie of correctie van uw gegevens doorgeven, dan kunt u dat als volgt melden: 06-23657940. Bij correcties dient u dit schriftelijk te doen. Mailen naar: info@zorgboerderijde2linden.nl. U ontvangt dan een formulier om uw verzoek in te dienen.

Wilt u uw dossier laten verwijderen of heeft u een ander verzoek, dien het dan schriftelijk in bij A. Janssen, de functionaris gegevensbescherming.

Privacybeleid:

Het Privacybeleid schrijft voor hoe de zorgboerderij de 2 linden met de

persoonsgegevens omgaat van de deelnemers.

De zorgboerderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, functioneringsplan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer het van belang is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier opgenomen.

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt bijgehouden in ONS.

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer, die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft.

Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de deelnemer, (ouders/wettelijke vertegenwoordigers)

Rechten van deelnemers:

Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboer(in).

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in het programma ONS zo bewaard zodat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De zorgboer en de begeleiders hebben toegang tot het gebruik van de persoonsdossiers. Mocht het in het belang van deelnemer nodig zijn, dat externe deskundige het dossier moet inzien m.b.t. de begeleiding van de cliënt (of bij een audit) dan tekent deelnemer of diens ouders/wettelijke vertegenwoordiger een machtiging voor deze toegang door derden.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via het emailadres:                       info@zorgboerderijde2linden.nl.

*Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.

Datalek

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er mogelijk onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten.

Wat moet je doen?

Voorbeeld 1: Je hebt niet goed uitgelogd op een openbare computer. Je computer/ laptop/smartphone van de boerderij is verloren of gestolen.

Voorbeeld 2: Tijdens je werk met de OneDrive of het elektronisch cliëntensysteem wordt je computer/ laptop/smartphone gehackt.

Wat moet je doen?

Melden!

Direct melding doen bij de zorgboer of een begeleider. Zij kan de nodige stappen uitzetten om ergere schade te voorkomen, zoals accounts blokkeren en verwerkers (bijvoorbeeld de aanbieder van het elektronische cliëntensysteem) waarschuwen.

Wat moeten wij doen?

Voorbeeld 3: De zorgboerderij ontdekt dat er een datalek is geweest en er is kans dat dit datalek nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens die wij voor jou verwerken. Dan laten we dit onmiddellijk aan je weten. Dit doen we uiterlijk binnen 48 uur nadat we het datalek hebben ontdekt.

– Vervolgens overleggen we met jou over:

 • De aard van het datalek
 • Het risico dat jij en wij hiermee lopen, hebben gelopen of hadden kunnen lopen
 • De maatregelen die we treffen of al getroffen hebben om het datalek op te lossen of om de gevolgen of schade zo veel mogelijk te beperking.

– Daarna melden wij het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de mensen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben (bijv. verwanten).

– Als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het datalek start, dan laten we je dit meteen weten en werken we aan onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens mee.